Czym jest faktoring? Jakie są rodzaje faktoringu?

Czym jest faktoring? Jakie są rodzaje faktoringu?

Problemy z płynnością przedsiębiorstw, zatory finansowe, brak pieniędzy na inwestycje są jednym z największych problemów polskich przedsiębiorstw, które wymagają elastycznych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej firmy. Jednym z narzędzi, które zdobywa coraz większą popularność, jest faktoring. Jego wielkim atutem jest szybkość i skuteczność w rozwiązywaniu problemów finansowych przedsiębiorców. W poniższym artykule przyjrzymy się definicji faktoringu, jego zastosowaniom oraz rodzajom dostępnych na rynku usług faktoringowych, aby lepiej zrozumieć, jak to narzędzie może wspierać przedsiębiorców w zarządzaniu płynnością finansową i rozwijaniu ich działalności.

Faktoring – co to jest?

Faktoring to usługa finansowa, w ramach której przedsiębiorstwo sprzedaje swoje nieuregulowane faktury (wierzytelności) firmie faktoringowej, zwanej faktorem. W zamian firma faktoringowa natychmiast wypłaca przedsiębiorstwu część wartości tych faktur, zazwyczaj stanowiącą od 70% do 90% ich nominalnej kwoty. Faktor odpowiada za ściągnięcie od kontrahenta pełnej kwoty widniejącej na zakupionej fakturze.

Faktoring umożliwia zarówno większym firmom, jak i tym, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą na szybkie pozyskanie środków finansowych z niezapłaconych faktur, co poprawia ich płynność finansową. Ponadto, to firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużników, co stanowi dodatkową korzyść dla przedsiębiorstwa.

Rodzaje faktoringu mogą różnić się zakresem usług, obejmując m.in. zarządzanie wierzytelnościami, ubezpieczenie od niewypłacalności oraz pełną obsługę finansową. Faktoring jest szczególnie popularny wśród nowych przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją płynność finansową, nie obciążając się długoterminowymi zobowiązaniami bankowymi.

Dla kogo faktoring będzie dobrym rozwiązaniem?

Faktoring wierzytelności to korzystna opcja dla wielu firm, które zawierają transakcje z wieloma klientami i nie chcą długo czekać na spłatę faktury, a także dla tych, którzy chcą rozwinąć skrzydła i rozszerzyć zakres działalności.

Faktoring może być szczególnie atrakcyjny również dla:

  • Nowo powstałych firm – faktoring jest często preferowanym rozwiązaniem dla nowo utworzonych przedsiębiorstw, które nie mają jeszcze ustalonej historii kredytowej. Faktoring daje im dostęp do środków finansowych już na początkowym etapie działalności.
  • Firm z trudnościami w uzyskaniu tradycyjnego kredytu – jeśli firma ma problemy z uzyskaniem kredytu bankowego ze względu na brak historii kredytowej lub brak zabezpieczeń, faktoring może stanowić alternatywę do pozyskania kredytu na rozwój firmy.
  • Przedsiębiorstw o nierównomiernym przepływie gotówki – firmy, których płynność finansowa podlega sezonowym lub cyklicznym zmianom, mogą skorzystać z faktoringu, aby zarządzać nieregularnościami w przepływie gotówki.
  • Przedsiębiorstw z dużym wolumenem faktur – firmy generujące duży wolumen faktur mogą skorzystać z faktoringu jako efektywnego narzędzia zarządzania wierzytelnościami i szybkiego pozyskiwania kapitału.

Rodzaje faktoringu

Faktoring możemy podzielić na wiele rodzajów, ze względy na różne czynniki, które mają wpływ na wybór odpowiedniej usługi, dostosowanej do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Podział obejmuje ryzyko, jakie ponoszą podmioty, rodzaj kontrahenta oraz miejsce jego działalności, rodzaj cesji wierzytelności, a także kilka innych elementów.

Podział faktoringu ze względu na jawność:

Otwarty/jawny – kontrahent przedsiębiorcy zostaje poinformowany o przejęciu wierzytelności przez faktora zaraz po zawarciu umowy.

Ukryty/niejawny – kontrahent nie dowiaduje się o przejęciu wierzytelności przez faktora, przedsiębiorca sam przelewa płatności na konto faktoranta.

Półotwarty – kontrahent dowiaduje się o przejęciu wierzytelności przez faktora przy ewentualnym wezwaniu do zapłaty w przypadku opóźnienia z zapłatą.

Podział faktoringu ze względu na kryterium bilansowe:

Klasyczny – finansowanie należności handlowych z odroczonym terminem płatności

Odwrotny – finansowanie zobowiązań handlowych z odroczonym terminem płatności

Podział faktoringu ze względu na terytorium:

Krajowy – dedykowany dla przedsiębiorców w Polsce,

międzynarodowy – odbiorcy to wyłącznie firmy zagraniczne.

Podział ze względu na zakres ryzyka:

Właściwy/ pełny – faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za wykupioną należność,

niewłaściwy / niepełny – odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika pozostaje po stronie firmy,

mieszany -strony określają w umowie kwotę, do wysokości której to faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahenta. Po przekroczeniu tego limitu, odpowiedzialność przechodzi na faktoranta

Podział ze względu na instytucje:

bankowy – faktoring świadczony jest przez bank,

pozabankowy – faktoring świadczony jest przez specjalistyczne firmy faktoringowe.

Decydując się na usługę faktoringu warto zapoznać się z aktualnym rankingiem ofert firm faktoringowych, aby dostosować rodzaj usługi, jej koszt oraz jej szybkość do aktualnych potrzeb i możliwości naszego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz