KE oraz państwa członkowskie będą miały dostęp do algorytmów bardzo dużych platform internetowych

KE oraz państwa członkowskie będą miały dostęp do algorytmów bardzo dużych platform internetowych

Osiągnięto porozumienie ws. przepisów o zapobieganiu rozpowszechniania nielegalnych treści w internecie i chroniących podstawowe prawa obywateli w sferze cyfrowej. Komisja Europejska oraz państwa członkowskie uzyskają dostęp do algorytmów bardzo dużych platform internetowych.

W sobotę Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Wraz z Aktem o rynkach cyfrowych, DSA ma wyznaczyć standardy bezpieczniejszej i bardziej otwartej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników oraz równe warunki działania dla firm na najbliższe lata.

Zgodnie z nowymi przepisami platformy internetowe, które pełnią rolę pośredników, takie jak media społecznościowe lub internetowe platformy handlowe będą musiały podjąć działania mające na celu ochronę swoich użytkowników przed nielegalnymi treściami, towarami i usługami.

Odpowiedzialność za algorytmy

Komisja Europejska oraz państwa członkowskie będą miały dostęp do algorytmów bardzo dużych platform internetowych.

Szybkie usuwanie nielegalnych treści online, w tym produktów i usług

Procedura „zawiadomienia i działania”, w ramach której użytkownicy będą mieli możliwość zgłaszania nielegalnych treści online, a platformy internetowe będą musiały podejmować szybkie działania, ma być bardziej przejrzysta.

Ochrona praw podstawowych także w Internecie

Unijne regulacje przewidują silniejsze zabezpieczenia zapewniające przetwarzanie zgłoszeń w sposób niearbitralny i niedyskryminujący oraz z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wolności słowa i ochrony danych.

Bardziej odpowiedzialne platformy handlowe

Platformy będą musiały zapewnić konsumentom możliwość zakupu bezpiecznych produktów lub usług w Internecie poprzez wzmocnienie kontroli mających na celu potwierdzenie, że informacje podawane przez przedsiębiorców są wiarygodne (zasada „Poznaj swojego klienta biznesowego”). Ponadto będą musiały podejmować wysiłki mające na celu zapobieganie pojawianiu się na ich platformach treści niezgodnych z prawem, w tym poprzez wyrywkowe kontrole.

Ofiary cyberprzemocy będą lepiej chronione

Chodzi zwłaszcza o ochronę przed udostępnianiem materiałów bez zgody (tzw. revenge porn), ponieważ będą one natychmiast usuwane.

Kary

Platformy internetowe i wyszukiwarki będą mogły zostać ukarane grzywną w wysokości do 6 proc. ich światowego obrotu. W przypadku bardzo dużych platform internetowych (posiadających ponad 45 milionów użytkowników) Komisja Europejska będzie miała wyłączne prawo zażądania przestrzegania przepisów.

Mniej obciążeń i więcej czasu na dostosowanie dla MŚP

Dłuższy okres na zastosowanie nowych przepisów dla MŚP ma sprzyjać innowacjom w gospodarce cyfrowej. Komisja będzie uważnie śledzić potencjalne skutki gospodarcze nowych obowiązków dla małych przedsiębiorstw.

Bezpieczniejsza przestrzeń online dla użytkowników

Nowe obowiązki platform w zakresie przejrzystości mają pozwolić użytkownikom na uzyskanie lepszych informacji na temat sposobu polecania im treści (systemy rekomendacji) oraz na wybranie przynajmniej jednej opcji, która nie będzie oparta na profilowaniu.

Reklama internetowa

Użytkownicy będą mieli większą kontrolę nad sposobem wykorzystywania ich danych osobowych. Zakazana ma być reklama ukierunkowana w przypadku danych wrażliwych (np. dotyczących orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego).

Ochrona nieletnich

Platformy dostępne dla nieletnich będą musiały podjąć specjalne środki w celu ich ochrony, w tym całkowicie zakazać reklamy ukierunkowanej.

Zabronione będzie manipulowanie wyborami użytkowników

Platformy i rynki internetowe nie powinny nakłaniać ludzi do korzystania z ich usług, np. poprzez nadawanie większego znaczenia konkretnemu wyborowi lub nakłanianie odbiorcy do zmiany wyboru za pomocą przeszkadzających wyskakujących okienek. Ponadto anulowanie subskrypcji usługi powinno być równie łatwe jak jej rozpoczęcie.

Odszkodowanie

Odbiorcy usług cyfrowych będą mieli prawo do dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody lub straty poniesione w wyniku naruszeń popełnionych przez platformy.

Szkodliwe treści i dezinformacja

Bardzo duże platformy internetowe będą musiały przestrzegać bardziej rygorystycznych zobowiązań wynikających z DSA, proporcjonalnych do znacznego ryzyka społecznego, jakie stwarzają, rozpowszechniając nielegalne i szkodliwe treści, w tym dezinformację.

Bardzo duże platformy internetowe będą musiały oceniać i ograniczać ryzyko systemowe oraz poddawać się co roku niezależnym audytom. Ponadto te duże platformy, które korzystają z tzw. systemów rekomendacji (algorytmów określających, co widzą użytkownicy), muszą zapewnić przynajmniej jedną opcję, która nie jest oparta na profilowaniu;

Środki specjalne w czasie kryzysu

W przypadku wystąpienia kryzysu, np. zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia, Komisja Europejska będzie mogła zażądać od bardzo dużych platform kontrolowania zagrożeń. Te specjalne działania są ograniczone do trzech miesięcy.

Kolejne kroki

Zanim Parlament i Rada UE formalnie zatwierdzą uzgodniony tekst, będzie on musiał zostać sfinalizowany na poziomie technicznym i zweryfikowany przez prawników-lingwistów. Po zakończeniu tego procesu tekst wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a przepisy zaczną obowiązywać 15 miesięcy później.

W dniach 23-27 maja delegacja Komisji Rynku Wewnętrznego PE odwiedzi siedziby wybranych firm (Meta, Google, Apple i inne) w Dolinie Krzemowej, aby osobiście przedyskutować pakiet przepisów o usługach cyfrowych i inne przygotowywane akty prawne dotyczące technologii cyfrowych oraz zapoznać się ze stanowiskiem amerykańskich firm, nowych przedsiębiorstw, środowisk akademickich i urzędników państwowych.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

Dodaj komentarz