Stwierdzenie nabycia spadku. O czym trzeba pamiętać?

Stwierdzenie nabycia spadku. O czym trzeba pamiętać?

Śmierć bliskiej osoby oznacza wiele formalności dla rodziny zmarłego. Ważne będzie choćby ustalenie kwestii dziedziczenia. W pierwszej kolejności trzeba będzie wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku. Jak wygląda takie postępowanie?

Stwierdzenie nabycia spadku to nic innego, jak wykazanie, kto jest spadkobiercą zmarłego. Trzeba tutaj ustalić zarówno to, kto dziedziczy, ale też w jakiej części. Przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku nie jest obowiązkowe, w ten sposób jednak spadkobierca może uzyskać formalne potwierdzenie praw do spadku i udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku będzie też korzystne w sytuacji, gdy do spadku wchodzi nieruchomość. Aby bowiem ujawnić nowego właściciela w księdze wieczystej, konieczne będzie złożenie stosowanego wniosku wraz ze stwierdzeniem nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia od notariusza.

Kto może złożyć wniosek o nabycie spadku?

Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobiercę na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Warto pamiętać, że do takich osób zaliczamy nie tylko spadkobierców, zapisobierców czy uprawnionych do zachowku, ale także wierzycieli, którzy w ten sposób mogą dochodzić spłat należności. Stwierdzenie nabycia spadku oraz wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Stwierdzenie nabycia spadku może być również dokonane w formie aktu notarialnego. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku np. jeśli spadkodawca pozostawił testament szczególny np. ustny. Stwierdzenie nabycia spadku drogą sądową będzie też konieczne w przypadku wystąpienia sporu, co do tego, kto jest spadkobiercą.

Jak wygląda postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku?

Aby ubiegać się o stwierdzenie nabycia spadku trzeba złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz wnieść odpowiednią opłatę sądową. Informację o tym, jak przygotować taki wniosek i co musi się w nim znajdować można uzyskać np. tutaj https://zachowek.biz.pl/. Warto pamiętać o tym, że występując o stwierdzenie nabycia spadku, warto jednocześnie złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Treść oświadczenia będzie miała wpływ na brzmienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jest to więc bardzo ważny element postępowania spadkowego. Podczas rozprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustali, kto jest spadkobiercą i w jakiej wysokości nabywa prawa do spadku. Dodatkowo sąd sprawdzi, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Może też wezwać do złożenia testamentu osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że testament znajduje się u niej. W toku postępowania o nabycie spadku sąd może też rozstrzygnąć, czy testament jest ważny. Długość postępowania o stwierdzenie nabycia spadku zależy od danej sprawy i tego, czy łatwo można ustalić, kto jest spadkobiercą czy też np. konieczne będzie powołanie świadków czy biegłego. Po tym, jak dojdzie do stwierdzenia nabycia spadku będzie można rozpocząć drugi etap postępowania spadkowego czyli dział spadku, który polega na przydzieleniu konkretnym spadkobiercom przedmiotów wchodzących w skład spadku. Jeśli po jakimś czasie pojawią się wątpliwości, czy osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą, to konieczne będzie wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. 

Dodaj komentarz